คำเตือน: การใช้งานระบบนี้เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ด้านข้อมูลข่าวสารเท่านั้น

หาตำแหน่งแห่งที่ของโทรศัพท์มือถือโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์:

ตำแหน่งแห่งที่ของโทรศัพท์มือถือ

ระบบของเราสามารถหาตำแหน่งแห่งที่ได้เฉพาะของโทรศัพท์มือถือที่ใช้เทคโนโลยี่GSM เป็นพื้นฐาน และระบบตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการแห่งอุปกรณ์ทวนสัญญาณแบบสามเหลี่ยม

พิสัยโดยประมาณแห่งค่าความคลาดเคลื่อน

  • 5 เมตร (สูงสุด) สำหรับโทรศัพท์มือถือในยุโรปและในสหราชอาณาจักร
  • 10 เมตร (สูงสุด) สำหรับโทรศัพท์มือถือในสหรัฐอเมริกา ทวีปอเมริกาใต้ และแคนาดา
  • 20 เมตร(สูงสุด) สำหรับโทรศัพท์มือถือในประเทศอื่นๆ

วิธีบอกตำแหน่ง

เลือกประเทศที่คุณต้องการจะหาตำแหน่งของโทรศัพท์มือถือ จากนั้นแค่ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของเครื่องนั้น ไม่ต้องห่วง จะไม่มีการบันทึกหมายเลขไว้ในฐานข้อมูลใดๆ ทั้งสิ้น