CẢNH BÁO: Hệ thống này chỉ dùng với mục đích tham khảo mà thôi.

Lấy vị trí điện thoại di động với số điện thoại:

Vị trí của điện thoại di động

Hệ thống của chúng tôi chỉ có thể định vị những điện thoại di động với công nghệ GSM và nó dựa trên nguyên tắc bộ lặp tam giác.

Khoảng lỗi xấp xỉ:

  • 5 m (tối đa) đối với điện thoại di động ở châu Âu và Anh.
  • 10 m (tối đa) đối với điện thoại di động ở Hoa Kỳ, Nam Mỹ và Canada.
  • 20 m (tối đa) đối với điện thoại ở các nước khác.

Làm thế nào để định vị?

Chọn quốc gia mà bạn muốn định vị điện thoại và sau đó chỉ cần nhập số điện thoại mục tiêu. Đừng lo lắng, số điện thoại không được lưu trữ trong bất kỳ cơ sở dữ liệu nào.